Wzory dokumentów, wniosków, podań

 1. Zgłoszenie miejsca utrzymywania drobiu lub innych ptaków.
 2. Zgłoszenie stada bydła, świń, kóz lub owiec do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii - WNIOSEK o wydanie decyzji o statusie stada bydła, świń, kóz, owiec.
 3. Wniosek o zarejestrowanie gospodarstwa mleczarskiego.
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ARiMR.
 5. Formularz zgłoszenia padnięcia (bydło, owce, kozy)
 6. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia Rolniczego Handlu Detalicznego
 7. Wzór zgłoszenia uboju trzody chlewnej
 8. Wzór oświadczenia podmiotu działającego na rynku pasz
 9. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnianiu wymogów sanitarno-weterynaryjnych przy produkcji mleka surowego
 10. Zgłoszenie zamiaru produkcji mleka surowego
 11. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów działających na rynku pasz
 12. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie pasieki do rejestru PLW

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 -Informacja dla rolników, przedsiębiorców, osób wobec których prowadzone są czynności kontrolne

Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych, uprzejmie informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Chojnicach przy ul. Łużyckiej 1a, reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, adres kontaktowy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 523973553, fax 52 397 49 68.

Inspektor ochrony danych osobowych

W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa i cel przetwarzania danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 z późn. zm.; dalej jako: u.i.w.) określająca prawa i obowiązki pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych do wykonywania zadań i czynności w zakresie urzędowej kontroli weterynaryjnej.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Inspektorat dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych wynikających z art. 6 RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Dane te przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, a w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda- do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane:

Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Podmiotom współpracującym z PIW Chojnice w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi:

-teleinformatyczne

-Prawne, doradcze oraz wspierające PIW w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia

-kurierskie, pocztowe

-związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe

Zakres przetwarzanych danych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, będzie przetwarzać państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, realizując obowiązki prawne nałożone na inspekcje. W szczególności imiona, nazwisko nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe (e-mail,telefon).

W zależności od podstaw przetwarzania danych, przetwarzamy państwa dane osobowe w następujących celach:

 

Cel

Wyjaśnienie

Podstawa prawna

Okres przetwarzania danych

Należyte wykonanie obowiązków prawnych inspekcji. W związku z potrzebą ustalenia tożsamości osób w stosunku do których prowadzone są czynności.

Wszelkie czynności związane z realizacją zadań ustawowych Inspekcji.

Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. b)

Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje.

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji służbowej WIW.

Niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie właściwego toku postępowania administracyjnego.

Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. b)

Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje.

 

Przekazywanie danych poza Unie Europejską.

Z uwagi na wymianę międzynarodową informacji niezbędnych do realizacji zadań ustawowych dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparci o przepisy prawa i właściwą umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisje europejską.

 

Profilowanie

PIW Chojnice nie stosuje narzędzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym służących do tzw. profilowania.

Uprawnienia osób których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, posiadają Państwo prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Proszę o wydanie zaświadczenia o wpisaniu mojej pasieki do rejestru