Ogłoszenie o naborze - inspektor weterynaryjny ds. wymogów wzajemnej zgodności (postępowanie zakończone)

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do wymogów wzajemnej zgodności
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Chojnice
ADRES URZĘDU: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

WARUNKI PRACY:

 • praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - powiat chojnicki,
 • prowadzenie samochodu służbowego,
 • podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, urządzenie wielofunkcyjne, skaner, fax
 • praca na trzecim piętrze, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanej sanitariatów dla osób niepełnosprawnych,
 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

ZAKRES ZADAŃ:

 • realizacja zadań wynikających z krajowych i wspólnotowych przepisów prawa dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 • kontrola gospodarstw utrzymujących bydło, owce , kozy lub świnie pod względem przestrzegania Wymogów Wzajemnej Zgodności;
 • raportowanie i protokołowanie przeprowadzonych kontroli;
 • współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi z ITD, PIP, ARiMR oraz innymi organizacjami zajmującymi się nadzorem nad obrotem zwierzętami w ramach kontroli Wymogów Wzajemnej Zgodności;
 • przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
 • prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii
 • Europejskiej: IW SIRZ, PA, CDBK, RPP, TRACES, Vetlink;
 • nadzór nad podmiotami trudniącymi się pośrednictwem w obrocie zwierzętami , a także weryfikacja danych i prowadzenie dokumentacji dotyczącej: padnięcia zwierząt gospodarskich, zgłoszeń niedozwolonych przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych, zgłoszeń ubojów domowych;
 • czynny udział w programach szkoleniowych w ramach edukacji własnej oraz szerzenie oświaty sanitarno-weterynaryjnej dostępnymi metodami;
 • przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego i mandatowego w administracji;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub pokrewne
 • Prawo wykonywania zawodu- w przypadku lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługii komputera
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27 grudnia 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie
będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii , ul.
Łużycka 1A, 89-600 Chojnice tel. 52 397 35 53 ; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (58)
300-39-61 ul. Na stoku 50, 80-958 Gdańsk
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego
kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia
danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane

 

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.
Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci
spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o
terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Ofert osób nie zakwalifikowanych
zostaną zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 052 397 35 53

WZORY OŚWIADCZEŃ:
Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w
służbie cywilnej

ZASTĘPSTWO
Urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

 

Wynik naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata