Ogłoszenie o naborze - inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt (postępowanie zakończone)

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Chojnice
ADRES URZĘDU: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice


WARUNKI PRACY

 • praca administracyjna w siedzibie urzędu
 • czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu
 • wyjazdy służbowe, wystąpienia publiczne, szkolenia, prowadzenie pojazdu służbowego
 • podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, urządzenie wielofunkcyjne, skaner, fax
 • praca na trzecim piętrze, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanej
 • sanitariatów dla osób niepełnosprawnych,
 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 15 30

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie zadań IW określonych ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE;
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości;
 • nadzór nad wykonywaniem czynności przez osoby wyznaczone;
 • nadzór i koordynowanie badań monitoringowych wraz z przygotowaniem dokumentacji do laboratorium i prowadzeniem sprawozdawczości z tym związanej;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zdrowia i ochrony zwierząt;
 • prowadzenie postępowań administracyjno-egzekucyjnych;
 • zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym;
 • kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania;
 • sprawowanie nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu chojnickiego;
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • przygotowywanie planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, dla których został wprowadzony obowiązek ich opracowania na poziomie powiatu;
 • przygotowywanie programów zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, dla których został wprowadzony obowiązek ich opracowania na poziomie powiatu;
 • prowadzenie rejestrów nadzorowanych podmiotów;
 • przeprowadzanie kontroli dobrostanu zwierząt;
 • sprawowanie nadzoru w zakresie wymogów wynikających z wymogów Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2073/2005;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub pokrewne
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy
 • Prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21 grudnia 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie
będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii , ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice tel. 52 397 35 53 ; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (58) 300-39-61 ul. Na stoku 50, 80-958 Gdańsk
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
 • profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.
Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci
spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o
terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Ofert osób nie zakwalifikowanych
zostaną zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 052 397 35 53

WZORY OŚWIADCZEŃ:
Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w
służbie cywilnej

Wynik naboru:

1. Rafał Kosecki, zam Chojnice