Ogłoszenie PLW w Chojnicach - nabór 2019 (postępowanie zakończone)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach

poszukuje kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia:

Rodzaj czynności:

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

e) badania mięsa zwierząt łownych,

f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,

g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,

h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab,

i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,

j) pobierania próbek do badań,

k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,

l) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,

m) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

 

w nadzorowanych zakładach przetwórstwa mięsnego, ubojniach zwierząt rzeźnych, zakładach mleczarskich, zakładach rybnych nadzorowanych, pracowniach badania mięsa na obecność włośni, teren powiatu chojnickiego,

przez

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chojnicach

ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

woj. pomorskie

 

Termin realizacji: 01 stycznia 2019r.- 31 grudnia 2019r.

Szczegółowy zakres, termin i miejsce wykonywania czynności zostaną określone w umowach na ich wykonanie.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe weterynaryjne,
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
 • znajomość systemów GHP, GMP i HACCP,
 • obowiązkowość,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom),

2) kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

3) życiorys i list motywacyjny, podanie

4) kopię zaświadczenia o odbyciu 3-miesięcznego stażu w rzeźni wyznaczonej przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,*

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie

7) zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o zdolności do wykonywania pracy w procesie produkcji i w obrocie żywnością (dla osób wyznaczonych do pracy w rzeźni, przetwórstwie mięsa lub mleczarni),*

8) zaświadczenie lekarskie z przeprowadzonego badania okulistycznego* (dotyczy: badania przedubojowego, poubojowego, oceny mięsa, nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem, przechowywaniem mięsa) 

9) zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP dla pracowników,

10) aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą okręgową radę lekarsko-weterynaryjną o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

11) aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek:

a) z ZUS - dla osób prowadzących działalność gospodarczą,                 

b) od pracodawcy – dla osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,

c) od innego zleceniodawcy – dla osób wykonujących umowy -zlecenia na rzecz innego zleceniodawcy,

12) prawidłowo wypełnione oświadczenie zleceniobiorcy dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego,

13) kopię zaświadczenia o odbyciu miesięcznego stażu w powiatowym inspektoracie weterynarii w zakresie pobierania prób monitoringowych (dla osób pobierających próby na monitoring), wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,*

14) kopię zaświadczenia o odbyciu miesięcznego stażu w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa mleka (dla osób kontrolujących mleczarnie), wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,*

15) kopię zaświadczenia o odbyciu rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt,*

16) kopię zaświadczenia o odbyciu kursu wytrawiania w Puławach,*

 

Wymagania punktu:  4, 14, 15, 16 zgodne z rozporządzeniem MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. 04.89.860)

*jeżeli dotyczy

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów do dnia 09 listopada 2018 roku w siedzibie urzędu lub drogą pocztową na adres Inspekcja Weterynaryjna  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chojnicach pod numerem telefonu 52 397 35 53.

Termin rozpatrywania wniosków:

Wnioski zostaną rozpatrzone komisyjnie w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii , ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice tel. 52 397 35 53 ; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (58) 300-39-61 ul. Na stoku 50, 80-958 Gdańsk
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Attachments:
Download this file (kwestionariusz.pdf)kwestionariusz.pdf[ ]112 kB
Download this file (podanie.pdf)podanie.pdf[ ]178 kB
Download this file (wyznaczenia2019.pdf)wyznaczenia2019.pdf[Wykaz osób wyznaczonych]266 kB
Download this file (zus.pdf)zus.pdf[ ]137 kB