Ogłoszenie PLW w Chojnicach - nabór informatyk (postępowanie zakończone)

Inspekcja Weterynarii Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach

poszukuje kandydatów/tek na stanowisko:

informatyk – umowa zlecenie

Miejsce pracy: Chojnice

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Łużycka 1A , 89-600 Chojnice, 


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa informatyczna w zakresie umów wyznaczenia oraz RODO.


Termin realizacji: 15 października 2018 r.- 31 grudnia 2018 r. Szczegółowy zakres, termin i miejsce wykonywania czynności zostaną określone w umowach na ich wykonanie.

Warunki pracy

- praca przy monitorze ekranowym w siedzibie zleceniodawcy oraz zdalnie wykonywał ustawienia oprogramowania


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe kierunkowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość systemów operacyjnych: Linux, Win 2012 Server oraz systemu operacyjnego Windows wymagania dodatkowe
 • wiedza z dziedziny projektowania/obsługi/działania sieci komputerowych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • umiejętność obsługi baz danych opartych o język zapytań SQL
 • umiejętność obsługi/konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie instrukcji technicznych i literatury przedmiotuDokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Prawidłowo wypełnione oświadczenie zleceniobiorcy dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego,
 • Zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP dla pracowników,
 • Zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: informatyka,

 

Inne informacje:

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów do dnia 10 października 2018 r. w siedzibie urzędu w godz. 730-1530 lub drogą pocztową na adres Inspekcja Weterynaryjna  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice. Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chojnicach pod numerem telefonu 52 397 35 53.

Podanie zostaną rozpatrzone komisyjnie w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów. Podania niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI

                                                    Informacja dla kandydatów do pracy w PIW Chojnice

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Inspekcję Weterynaryjną Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach jest Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice.

Inspektor ochrony danych osobowych

W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych :

- przez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

- telefonicznie (58) 300-39-61,

- listownie na adres: Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk

Podstawa i cel przetwarzania danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 z późn. zm.; dalej jako: u.i.w.) określająca prawa i obowiązki pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych do wykonywania zadań i czynności w zakresie urzędowej kontroli weterynaryjnej.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Inspektorat dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych wynikających z art. 6 RODO        i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Dane te przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, a w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda- do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane:

Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Podmiotom współpracującym z PIW Chojnice w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi:

-teleinformatyczne

-Prawne, doradcze oraz wspierające PIW Chojnice w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia

-kurierskie, pocztowe

-związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe

 

Zakres przetwarzanych danych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, będzie przetwarzać państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, realizując obowiązki prawne nałożone na inspekcje. W szczególności imiona, nazwisko nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe (e-mail,telefon).

W zależności od podstaw przetwarzania danych, w tym udzielonej zgody, przetwarzamy państwa dane osobowe w następujących celach:

 

Cel

Wyjaśnienie

Podstawa prawna

Okres przetwarzania danych

Należyte wykonanie obowiązków prawnych inspekcji. W związku z potrzebą ustalenia tożsamości osób w stosunku do których prowadzone są czynności.

Wszelkie czynności związane z realizacją zadań ustawowych Inspekcji.

Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. b)

Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje.

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji służbowej WIW.

Niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie właściwego toku postępowania administracyjnego.

Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. b)

Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje.

Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód

Przetwarzanie danych osobowych w przypadku zbierania zgody wskazującej odrębny cel przetwarzania.

Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. a)

Do czasu wycofania udzielanych zgód

Przekazywanie danych poza Unie Europejską.

Z uwagi na wymianę międzynarodową informacji niezbędnych do realizacji zadań ustawowych dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparci o przepisy prawa i właściwą umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisje europejską.

 

Profilowanie

PIW Chojnice nie stosuje narzędzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym służących do tzw. profilowania.

Uprawnienia osób których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach posiadają Państwo prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r.;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO, gdy uznają Państwo,  iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Inspekcję Weterynaryjną Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach jest Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice.,  w celu

       przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko informatyk- umowa zlecenie

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Wynik naboru:

 1. Krystian Kulas, Chojnice