Ogłoszenie PLW w Chojnicach - nabór III 2018 (postępowanie zakończone)

OGŁOSZENIE

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chojnicach

Na podstawie z art.16 ust. 1 pkt 1 lit. m  ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1557) ogłasza nabór dla kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia w 2018 r.

Rodzaj czynności:

Prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (kontrole gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w zakresie bioasekuracji) na terenie powiatu chojnickiego

 

Termin realizacji:

15 października 2018 roku - 31 grudnia 2018 roku

Szczegółowy zakres, termin i miejsce wykonywania czynności zostaną określone w umowach na ich wykonanie.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe weterynaryjne,
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
 • obowiązkowość,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • posiadane kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U.2004 Nr 89 poz.860) oraz pozytywna ocena weryfikacji w zakresie wyznaczenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom),

2)      życiorys i list motywacyjny, podanie

3)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów                                   

rekrutacji

4)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie

5)      zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii,

6)      zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP dla pracowników,

7)      aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą okręgową radę lekarsko-weterynaryjną o  prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

8)  aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek:

a) z ZUS – dla osób prowadzących działalność gospodarczą,                 

b) od pracodawcy – dla osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,

c) od innego zleceniodawcy – dla osób wykonujących umowy -zlecenia na rzecz innego zleceniodawcy,

9)  prawidłowo wypełnione oświadczenie zleceniobiorcy dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego,

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów do dnia 10 października 2018 r. w siedzibie urzędu w godz. 730-1530 lub drogą pocztową na adres Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice. Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chojnicach pod numerem telefonu 52 397 35 53.

Podanie zostaną rozpatrzone komisyjnie w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów. Podania niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Podanie
 2. Oświadczenie zleceniobiorcy ZUS
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Oświadczenie

 

Wyniki naboru:

 

 1. Stefan Błaszk, Konarzyki
 2. Jacek Dyląg, Chojnice
 3. Przemysław Gierszewski, Chojnice
 4. Adam Mączka, Chojnice
 5. Bartosz Michnowski, Brusy
 6. Tomasz Fiszer, Chojniczki
 7. Paweł Zakryś, Chojnice
Attachments:
Download this file (kwestionariusz.doc)kwestionariusz.doc[ ]31 kB
Download this file (oswiadczenie.doc)oswiadczenie.doc[ ]33 kB
Download this file (podanie.doc)podanie.doc[ ]56 kB
Download this file (zus.doc)zus.doc[ ]28 kB