Ogłoszenie PLW w Chojnicach - nabór IV 2017 (postępowanie zakończone)

  • Drukuj

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach

poszukuje kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy - zlecenia:

Rodzaj czynności:

a) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego                                i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

 

w nadzorowanych zakładach przetwórstwa mięsnego, ubojniach zwierząt rzeźnych,

przez

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chojnicach

ul. Pietruszkowa 28, 89-600 Chojnice

woj. pomorskie

 

Termin realizacji: 01 października 2017r.- 31 grudnia 2017r.                                                         Szczegółowy zakres, termin i miejsce wykonywania czynności zostaną określone w umowach na ich wykonanie.

Wymagania konieczne:

  • wykształcenie wyższe weterynaryjne,
  • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
  • znajomość systemów GHP, GMP i HACCP,
  • obowiązkowość,
  • komunikatywność,
  • dyspozycyjność,
  • zdolności organizacyjne,
  • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel,
  • posiadanie prawa jazdy kategorii B,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom),

2)      kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

3)      życiorys i list motywacyjny, podanie

4)      kopię zaświadczenia o odbyciu 3 – miesięcznego stażu w rzeźni wyznaczonej przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,*

5)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

6)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie

7)      zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii,

8)      zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o zdolności do wykonywania pracy w procesie produkcji i w obrocie żywnością (dla osób wyznaczonych do pracy w rzeźni, przetwórstwie mięsa lub mleczarni),*

9)      zaświadczenie lekarskie z przeprowadzonego badania okulistycznego* (dotyczy: badania przedubojowego, poubojowego, oceny mięsa, nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem, przechowywaniem mięsa) 

10)  zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP dla pracowników,

11)  aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą okręgową radę lekarsko-weterynaryjną                       o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

12)  aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek:                                                    a) z ZUS – dla osób prowadzących działalność gospodarczą,                 

b) od pracodawcy – dla osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,                                             c)od innego zleceniodawcy – dla osób wykonujących umowy -zlecenia na rzecz innego zleceniodawcy,

13)  prawidłowo wypełnione oświadczenie zleceniobiorcy dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego,

14)  kopię zaświadczenia o odbyciu miesięcznego stażu w powiatowym inspektoracie weterynarii w zakresie pobierania prób monitoringowych (dla osób pobierających próby na monitoring), wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,*

15)  kopię zaświadczenia o odbyciu miesięcznego stażu w zakładzie prowadzącym działalność                    w zakresie przetwórstwa mleka (dla osób kontrolujących mleczarnie), wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,*

16)  kopię zaświadczenia o odbyciu rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt,*

17)  kopię zaświadczenia o odbyciu kursu wytrawiania w Puławach,*

 

Wymagania punktu:  4, 14, 15, 16 zgodne z rozporządzeniem MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. 04.89.860)

*jeżeli dotyczy

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów do dnia 19 września 2017r.                w siedzibie urzędu lub drogą pocztową na adres Inspekcja Weterynaryjna  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach ul. Pietruszkowa 28, 89-600 Chojnice Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chojnicach pod numerem telefonu 52 397 35 53.

Termin rozpatrywania wniosków:

Wnioski zostaną rozpatrzone komisyjnie w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.