Ogłoszenie PLW w Chojnicach - nabór II 2017 (postępowanie zakończone)

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach

poszukuje kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy - zlecenia:

Rodzaj czynności:

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

e) badania mięsa zwierząt łownych,

f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,

g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,

h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab,

i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,

j) pobierania próbek do badań,

k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,

l) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;

 

w nadzorowanych zakładach przetwórstwa mięsnego, ubojniach zwierząt rzeźnych, zakładach mleczarskich, zakładach rybnych nadzorowanych, pracowniach badania mięsa na obecność włośni, teren powiatu chojnickiego,

przez

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chojnicach

ul. Pietruszkowa 28, 89-600 Chojnice

woj. pomorskie

 

Termin realizacji: 01 lipca 2017 r.- 31 grudnia 2017 r. Szczegółowy zakres, termin i miejsce wykonywania czynności zostaną określone w umowach na ich wykonanie.

Wymagania konieczne:

  • wykształcenie wyższe weterynaryjne,
  • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
  • znajomość systemów GHP, GMP i HACCP,
  • obowiązkowość,
  • komunikatywność,
  • dyspozycyjność,
  • zdolności organizacyjne,
  • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel,
  • posiadanie prawa jazdy kategorii B,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom),

2)      kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

3)      życiorys i list motywacyjny, podanie

4)      kopię zaświadczenia o odbyciu 3 – miesięcznego stażu w rzeźni wyznaczonej przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,*

5)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

6)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie

7)      zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii,

8)      zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o zdolności do wykonywania pracy w procesie produkcji i w obrocie żywnością (dla osób wyznaczonych do pracy w rzeźni, przetwórstwie mięsa lub mleczarni),*

9)      zaświadczenie lekarskie z przeprowadzonego badania okulistycznego* (dotyczy: badania przedubojowego, poubojowego, oceny mięsa, nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem, przechowywaniem mięsa) 

10)  zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP dla pracowników,

11)  aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą okręgową radę lekarsko-weterynaryjną o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

12)  aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek:

a) z ZUS – dla osób prowadzących działalność gospodarczą,                 

b) od pracodawcy – dla osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,

c) od innego zleceniodawcy – dla osób wykonujących umowy -zlecenia na rzecz innego zleceniodawcy,

13)  prawidłowo wypełnione oświadczenie zleceniobiorcy dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego,

14)  kopię zaświadczenia o odbyciu miesięcznego stażu w powiatowym inspektoracie weterynarii w zakresie pobierania prób monitoringowych (dla osób pobierających próby na monitoring), wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,*

15)  kopię zaświadczenia o odbyciu miesięcznego stażu w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa mleka (dla osób kontrolujących mleczarnie), wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,*

16)  kopię zaświadczenia o odbyciu rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt,*

17)  kopię zaświadczenia o odbyciu kursu wytrawiania w Puławach,*

 

Wymagania punktu: 4, 14, 15, 16 zgodne z rozporządzeniem MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. 04.89.860)

*jeżeli dotyczy

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów do dnia 08 czerwca 2017 r. w siedzibie urzędu lub drogą pocztową na adres Inspekcja Weterynaryjna  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach ul. Pietruszkowa 28, 89-600 Chojnice Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chojnicach pod numerem telefonu 52 397 35 53.

Termin rozpatrywania wniosków: Wnioski zostaną rozpatrzone komisyjnie w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.