Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego wprowadza zakazy i nakazy dla całego obszaru powiatu chojnickiego

W dniu 21 stycznia 2022 roku w Dzienniku Urzędowy Województwa Pomorskiego ukazało się Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.

 

Rozporządzeniem tym wprowadza się na całym terenie powiatu chojnickiego następujące zakazy i nakazy:

"§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się tereny powiatów: chojnickiego, człuchowskiego, kartuskiego, nowodworskiego, gdańskiego, Miasta Gdańska.
§ 2. 1. Na obszarze, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące nakazy i zakazy:
1) zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych;
2) zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi;
3) nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;
4) zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych, znajdujących się na wolnym powietrzu, w celach związanych z hodowlą drobiu;
5) zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo
6) zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych;
7) zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu;
8) nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków;
9) nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie;
10) nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
11) nakazuje się posiadaczom drobiu zgłaszanie miejsc jego utrzymywania powiatowemu lekarzowi weterynarii.
2. Środki określone w ust. 1 stosuje się do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia."

Tekst całego rozporządzenia znaleźć można tutaj>>>>>