Rozporządzenie PLW w sprawie HPAI

ROZPORZĄDZENIE NR 01/2022

  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHOJNICACH

 z dnia 07 stycznia 2022 r.

w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu chojnickiego

 

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pk1, pkt 3, pkt 8e, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) oraz na podstawie art. 60 lit. b), art. 64-65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/429 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”)

w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu tucholskiego, zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z:

1)      obszaru zagrożonego, o którym mowa w §2.

 

§ 2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren obejmujący:

1)      w powiecie chojnickim, gminie Chojnice okolice miejscowości Sławęcin Wybudowanie Pod Obrowo. Teren ten ograniczony jest granicą o przebiegu: od granicy powiatów chojnickiego i tucholskiego ma drodze powiatowej 2647G, na północ wzdłuż granicy powiatów chojnickiego i tucholskiego, dalej granicami działek ewidencyjnych 274/3 i 274/4, 275/1 i 274/3, drogą gruntową na działce 273/4 w kierunku północno-zachodnim, granicą działek 319/2 i 320/1, 319/2 i 323/2, 319/2 i 322/3, wzdłuż granicy działki 322/3 i 322/1 do drog powiatowej 2647G, wzdłuż drogi gruntowej na działce 364 do granicy powiatów chojnickiego i tucholskiego, dalej granicą powiatów chojnickiego i tucholskiego do drogi powiatowej 2647G.

2)      Obszar, o którym mowa w ust. 1) przedstawia poglądowa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

 

§ 3. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 nakazuje się:

1)      niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa;

2)      niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

3)      stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;

4)      niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;

5)      oznakowanie obszaru, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów, na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści:

 

„UWAGA!

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”

 

Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.

2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2, zakazuje się:

1)      wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2)      wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3)      organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4)      przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

5)      transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanychn a obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

 

§ 4. Nakazuje się wyłożenie przez zarządców dróg publicznych, w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chojnicach, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym, a także ich utrzymanie po wyłożeniu w stanie wilgotnym, zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

 

§ 5. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 3 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

 

§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się właściwym terytorialnie:

- Staroście Chojnickiemu

- Wójtowi Gminy Chojnice

- Komendantowi Powiatowemu Policji w Chojnicach

- Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

- zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich

- zarządcom dróg

 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób

zwyczajowo przyjęty i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Chojnicach

 

Katarzyna Falgowska

Attachments:
Download this file (SKM_C36822010713380.pdf)Rozporządzenie nr 1-2022[ ]259 kB