Odstrzał dzików w strefie WAMTA

  • Drukuj

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach w związku z występowaniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" zdecydowana większość terenu powiatu chojnickiego włączona została do tzw. Strefy WAMTA.

 

W programie określa się tzw. obszar działań średnioterminowych związanych ze zwalczaniem ASF (WAMTA - Wider Area for Medium Term Actions), na którym zgodnie ze strategią zwalczania ASFdla wschodniej części Unii Europejskiej (SANTE/7113/2015-Rev-7) będą prowadzone następujące działania:

1) redukcja populacji dzików prowadzona zarówno przez polowania, jak i odstrzał sanitarny;

2) skierowane na zwiększenie udziału samic dzika w obniżaniu populacji tego gatunku zwierząt;

3) wprowadzenie zakazu karmienia dzików.

 

Obszar WAMTA

Obszar WAMTA stanowi terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmujące gminy, które:

1) w całości lub w części są położone w pasie do 100 km od granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Litwą, Białorusią i Ukrainą, z wyjątkiem gmin położonych na obszarze objętym ograniczeniami, obszarze zagrożenia i obszarze ochronnym, oraz

2) w całości lub w części są położone w pasie do 100 km od zewnętrznej granicy obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, z wyjątkiem gmin leżących na obszarze ochronnym.

Graficzne przedstawienie obszaru WAMTA jest zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem www.wetgiw.gov.pl.

Za dziki pozyskane w ramach polowania na obszarze WAMTA powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub dyrektorowi parku narodowego kwotę:

1) 650 zł brutto - za samice przelatki i starsze samice dzika;

2) 300 zł brutto - za pozostałe dziki.

Powyższa kwota obejmuje w szczególności zryczałtowane koszty:

1) polowania i bioasekuracji myśliwego podczas polowania;

2) pobierania próbek do badań laboratoryjnych od dzików wykazujących objawy chorobowe przed odstrzałem;

3) unieszkodliwienia tusz dzików, o których mowa w pkt 2, wraz ze wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, w tym transportu do przedsiębiorstwa lub zakładu w rozumieniu art. 24 rozporządzenia nr 1069/2009.

Dzierżawcy, zarządcy obwodów łowieckich okresowo i dyrektorzy parków narodowych, nie rzadziej niż raz na kwartał, sprawdzają rzetelność dokumentowania przez myśliwych wykonywania polowań na dziki na obszarze WAMTA i niezwłocznie informują powiatowego lekarza weterynarii o ujawnionych w tym zakresie nieprawidłowościach.

 

Wymogi niezbędne do uzyskania środków za odstrzał dzików:

  1. Pobranie plomb weterynaryjnych z PIW Chojnice.
  2. Prawidłowo wypełniony dokument dochodzenia epizootycznego dla każdego pozyskanego dzika.
  3. Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca oznakowanie tuszy dzika plombą i potwierdzająca płeć i wiek dzika.
  4. Kopia imiennego upoważnienia do wykonywania polowania na terenie danego obwodu łowieckiego z potwierdzonym odstrzałem danego dzika (wraz z numerem plomby).
  5. W przypadku dzika, którego tusza została przekazana do utylizacji, niezbędne jest udokumentowanie  skutecznego przekazania tej tuszy do uprawnionego podmiotu.
  6. W przypadku dzika, którego tusza została odstawiona do punktu skupu, niezbędne jest udokumentowanie jej przekazanie do uprawnionego podmiotu.
  7. W przypadku dzika, którego tusza została przeznaczona do produkcji mięsa na użytek własny, niezbędne jest okazanie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu poubojowym mięsa, w wyniku którego uznano je za zdatne do spożycia przez ludzi.
  8. W przypadku dzików pozyskanych w ramach polowania zbiorowego, niezbędne jest okazanie protokołu z tegoż polowania.

Uprawnionym do uzyskania środków z tytułu zrealizowanego odstrzału jest wyłącznie zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego lub dyrektor parku narodowego.